Sammen om oppdraget

FERO: Hjelp ved seksuelle overgrep eller krenkelser

Seksuelle krenkelser skjer også hos oss
Frikirken tar saker som omhandler ulike typer av seksuelt grenseoverskridende adferd på alvor. Frikirken har erfart nødvendigheten av å kunne tilby råd og hjelp når slike saker kommer opp i våre sammenhenger.

Ta kontakt
Ta kontakt med tilsynsmann, pastor eller en annen du har tillit til i menigheten. FERO kan også formidle kontakt dersom du er usikker på hvem du skal snakke med. Dette gjelder både den som er utsatt for overgrep eller krenkelser, bekymrede ledere, foreldre eller krenker. FERO står for Fag-etisk råd i overgrepssaker, og er opprettet av Frikirkens Synodestyre.

Kontaktperson: Arnfinn Løyning, 934 26 101, arnfinn.loyning@stavernfhs.no.

For å kunne møte ulike behov og bistå de involverte på en god måte innehar FERO kompetanse på ulike felt og fagområder. FERO deltar i behandlingen av klager/bekymringer om seksuelle krenkelser, ved å gi råd og veiledning til tilsynsmannen og være til støtte for tilsynsmann, menighet, eldsteråd og andre i saksbehandlingen. Frikirken har egne retningslinjer for behandling av disse sakene.

Begreper
Seksuelle krenkelser er en samlebetegnelse for ulike grensekrenkende seksuelle ord og handlinger. Begrepet benyttes om krenkelser begått mot personer både over og under den seksuelle lavalder ved bruk av for eksempel vold, trusler, press eller utnyttelse av et tillitsforhold. En seksuell krenkelse kan variere fra krenkende ordbruk til samleie og tilsvarende handlinger.

Noen mulige ettervirkninger kan være

  • Skyldfølelse og skamfølelse
  • Depresjon og sorg
  • Konsentrasjonsvansker
  • Ubestemmelige smerter
  • Problemer med fysisk kontakt
  • Dårlig selvbilde og selvforakt
  • Manglende evne til grensesetting

Oppdatert 2017 02 27