Sammen om oppdraget

Kirke- og menighetssyn

Menigheten - et tjenestefellesskap
Frikirken ønsker å være en "alt i ett-kirke", der medlemmene i fellesskap kan møte utfordringene til evangelisering og ytremisjon, og alle andre oppgaver som en sann og tro kirke skal utføre. Medlemmene engasjerer seg i ulike arbeidslag, uten at fellesskapet i menighet og gudstjenesteliv blir oppsplittet.

Frikirken ønsker å legge sterk vekt på at menigheten er et tjenestefellesskap, slik apostelen Peter uttrykker det i 1 Peters brev 4, 10-11:

"Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt blir æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen."  

Finn din menighet i menighetsoversikten.

Troen på den treenige Gud
Frikirken har i den senere tid understreket betydningen av troen på og livet i den treenige Gud. En slik kristen helhetstenkning oppleves nødvendig i møte med ulike religiøse "bølger" og bevegelser.

Frikirken ønsker:
- å være med i en fornyet innsats for vern om skaperverket
- å arbeide for å styrke den sosialetiske bevissthet og det diakonale engasjement
- å øke bevisstheten om at Kristus handler i og ved sin kirke
- å være åpen for Åndens kraft til helliggjørelse og tjeneste
- å gi større rom for bønn og kristen meditasjon.

Men som det heter i et av kirkens skrifter:
"I alle de kall og oppgaver som kirken står i i verden, må sentrum alltid være: Forkynnelsen av Jesus Kristus og ham korsfestet. All sann skaperteologi, kristologi og helligåndsteologi samles i ordet om korset."

Impulser utenfra
I 1980 og 90-årene opplevde Frikirken en sterk nyrekruttering av arbeidere. Mange har kommet "utenfra", mens rekrutteringen tidligere vesentlig kom ”innenfra”. I den perioden fikk også Frikirken merke at mye nytt presset på. Ikke minst gjaldt dette innen karismatikk.

Karismatiske innslag vil man finne i mange menigheter, selv om variasjonene er store. Generelt kan det sies at Frikirken er åpen for en linje i slike saker som ligger nær det den lutherske fornyelsesbevegelsen OASE representerer. Det betyr at man på den lutherske bekjennelses grunn vil understreke nødvendigheten av åpenhet for Åndens gjerning i liv og tjeneste.

Utover 1990-tallet fikk Frikirken også flere impulser fra andre land. I tillegg til impulsene fra amerikansk karismatisk kristenliv besøkte etter hvert flere Frikirkefolk også de amerikanske menighetene i Willow Creek (Chicago) og Saddleback. Disse menighetene gav mange ny inspirasjon for å nå kirkeuvante med evangeliet. Sammen med Alphakursene fra England og Naturlig menighetsutvikling fra Tyskland, ble dette viktige verktøy for mange menigheter. Disse impulsene, inspirert av tysk ”grundighet”, britisk ”utdanning” og amerikansk ”markedstenkning”, gir på mange måter det beste fra tre kulturer. Fokuset er å nå flest mulig med evangeliet, og de ulike metodene hjelper mange menigheter til å ”oversette” impulsene til egen lokal virkelighet. Særlig Alphakursene har vært viktig for mange menigheter. Gjennom disse kursene er mange blitt kristne og menighetene har fått nye utfordringer både med opplæring og integrering av nye kristne.

Misjonale menigheter
Mange av disse impulsene kan samles i begrepet misjonale menigheter. Synoden 2011 gav et tydelig signal om behovet for å utvikle menigheter i en misjonal retning. "Menigheten er Kristi legeme både innenfor og utenfor menighets-lokalene. Hvordan kan vi prege samfunnet, både lokalt og globalt? Vi tror det er en utfordring å få snudd menighetenes fokus fra ”kom derfor inn” til ”gå derfor ut”. Det betyr ikke nødvendigvis at all virksomheten vår skal være evangeliserende i tradisjonell forstand, men at alt vi gjør er innstilt på å nå og inkludere nye mennesker." (Fra strategimeldingen til Synoden 2011)

Synoden 2011 kalte inn til et ekstraordinært synodemøte i juni 2013, hvor eneste sak og eneste fokus var bønn for at mennesker skal bli frelst. Et prosjekt ble satt igang høsten 2013. To pilotmenigheter gikk under ledelse av medarbeidere på Frikirketorget inn i en endringsprosess for å bli mer misjonale menigheter.

Oppdatert 2014 05 14