Kirkelig struktur

Frikirken har lokale menigheter ledet av ordinerte eldste. Menighetene er samlet i en felles nasjonal og internasjonal organisasjon, kalt synoden. Synodestyret er valgt av synoden og leder kirkesamfunnet. Frikirkens hovedkontor tar seg av felles satsingsområder og felles administrative oppgaver. 

Frikirkens hovedkontor presenteres i eget menypunkt.

🔗 Lenke til presentasjon av arbeidet og medarbeiderne ved Frikirkens hovedkontor

Synoden

Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet. Den samles til synodemøte hvert tredje år og består av representanter for samtlige menigheter. Synoden har ansvar for fellesarbeidet og vedtar lover og regler for kirkesamfunnet. Det siste ordinære synodemøtet var 2.-5. november 2017.

🔗 Liste over Frikirkens synodedokumenter (protokoller m.m.).

🔗 Lenke til forretningsorden for synodemøtet.

synodestyret-2017-foto-inge-auberg
Fra venstre: Are Mikael Røiseland (3.vara eldste), Tone Moseid, Jarle Skullerud (synodeformann), Sigurd Åge Engamo, Anne Mari Schiager Topland (nestformann), Geir Nordkil, Ole Johnny Møyholm (1.vara eldste), Geir Øystein Andersen (1.vara pastor), Bjørg Rødland (2.vara eldste), Geir Langen og Bjørn Roger Stien (2.vara pastor). Øystein Samnøen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Synodestyret

Synodestyret leder kirkesamfunnet. Det har sju medlemmer som velges av det ordinære synodemøtet. Formannen velges blant kirkens ordinerte. Nestformannen og ett styremedlem velges blant forstanderne, de øvrige styremedlemmene blant de eldste. Det velges to varamenn for forstanderne og tre varamenn for de eldste. Valgene gjelder for tre år.

🔗 Lenke til synodestyrets protokoller.

Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2017-2020). Ved å følge lenken under, eller skanne QR-koden, kan du starte abonnement på hans nyhetsbrev. 

🔗 Start abonnement på synodeformann Jarle Skulleruds nyhetsbrev (lenke åpner i ny fane).

qr-nyhetsmail-formann1

Menigheter

Frikirken har menigheter ledet av eldsteråd. Menighetsmøtet er menighetens øverste beslutningsorgan.

Frikirken har mulighet for assosiert medlemsskap. I 2018 har kirkesamfunnet én assosiert menighet.

🔗 Lenke til oversikt over Frikirkens menigheter

🔗 Lenke til Retningslinjer for assosiert tilknytning til Frikirken (pdf).

Menighetsmøtet

Menighetsmøtet er menighetens øverste beslutningsorgan og består av alle medlemmer med stemmerett.

Eldsterådet

Eldsterådet er menighetens styre og utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentforvaltning og sjelesorg, planlegging av menighetens virksomhet og har tilsyn med virkegrenene og godkjenner ledere. Eldsterådets myndighetsområde begrenses av de saker som avgjøres i diakonråd, menighetsråd og menighetsmøte.

presbyteriekart-frikirken-2017-iau-01

Tilsynsområder

Frikirken er delt inn i fire tilsynsområder (presbyterier): Nordre, Vestre, Søndre og Østre.

Hver av områdene har to tilsynsmenn som har ansvar for jevnlig tilsyn med menighetene i sitt område.

Lenke til kontaktinfo for tilsynsmennene i Frikirken.

Presbyteriene har jevnlige presbyteriemøter.

🔗 Lenke til Forretningsorden for presbyteriemøtene.

Synoderådet

Synoderådet er synodens læreorgan. Det behandler læresaker oversendt av synoden eller synodestyret. Synoderådet består av synodestyret og representanter fra hvert tilsynsområde (presbyterium, se nedenfor) valgt i henhold til reglement. Synodeformannen leder synoderådet og innkaller dette etter behov og minst én gang hver synodeperiode.

Frikirken har også andre råd og utvalg.

🔗 Lenke til en liste over Frikirkens råd og utvalg.