Hvem og hva er vi

Navnet 

I 1877 ble Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge stiftet og brøt med Den norske kirke; ikke av læremessige grunner men for å være fri fra bindingene til de statlige myndighetene, derav navnet Frikirken.

Hva er Frikirken?

Den Evangelisk Lutherske Frikirke (til vanlig kalt Frikirken) er et norsk kirkesamfunn innenfor den protestantiske delen av den kristne kirken i verden. I likhet med blant annet Den norske kirke er vi en evangelisk-luthersk kirke, men Frikirken har en annen kirkeordning (organisering), der trossamfunnet ledes av det som kalles en synode (generalforsamling) som består av utsendinger fra alle menighetene. Synoden møtes hvert tredje år, og velger et styre som leder kirkesamfunnet mellom synodemøtene.

Hvor stor er Frikirken?

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har i 2023 om lag 21.500 medlemmer fordelt på 82 menigheter.

Hvordan er Frikirkens menigheter organisert?

Frikirkens menigheter ledes av pastor og eldsteråd, som er ordinert til denne tjenesten. Menigheten innsetter også diakoner, som har et særlig ansvar for omsorgsoppgaver og praktiske tjenester. Eldsteråd og diakonråd utgjør menighetsrådet. Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ, og består av alle medlemmer med stemmerett.
Alle som er døpt med en kristen dåp kan bli medlemmer i Frikirken, og alle som blir døpt i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, blir dermed medlemmer i kirken. Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøtet, kan oppnå dette etter fylte 15 år.

Hva gjør Frikirken?

De ulike frikirkene jobber for å være et sted mennesker i alle aldere kan finne fellesskap og tro og har sin hovedsamling i gudstjenesten på søndag. Frikirken jobber også målrettet med ulike aktiviteter for barn og ungdom gjennom organisasjonen FriBU (Frikirkens Barn og Unge).

I tillegg driver Frikirken misjonsarbeid, for å spre fortellingene om Jesus i kulturer hvor få har hørt det kristne budskapet. Vi har et spesielt kall til å nå de unådde. Frikirkens misjonsarbeid drives i nært samarbeid med lokale kirker og partnere i Midtøsten, Afrika og Asia.

Les mer på misjonssidene.

Hvordan praktiseres dåp i Frikirken?

Frikirken har et luthersk dåpssyn, og praktiserer barnedåp. Samtidig er det ingen aldersgrense for dåp. Frikirken mener at dåp og tro hører sammen, og at barn er kvalifisert til dåp på lik linje med voksne som kan uttrykke sin tro. Frikirken døper altså spedbarn dersom familien tror på Jesus og lærer barna det samme. Frikirken praktiserer ikke gjendåp.

Hva mener Frikirken om likekjønnet samliv?

Frikirken lærer at alle mennesker er skapt i Guds bilde, og er elsket av Gud; uavhengig av seksuell legning eller orientering. Vi tror likevel at ekteskapet er ment å være mellom én mann og én kvinne, og vi anser derfor likekjønnet samliv som uforenlig med Guds ord.

Hva mener Frikirken om abort?

Frikirken mener at hvert menneske er skapt av Gud, og at menneskelivet fra befruktning til en naturlig død bør vernes. 

Hva mener Frikirken om ordinasjon av kvinner?

Frikirken har ordinasjon av kvinner til pastorer og eldste. Det er den enkelte menighet som kaller personer til eldste og pastorer, og det er dermed den enkelte menighet som velger om de vil ha en kvinne eller mann. Selv om Frikirken har ordinasjon av kvinner, så er det av teologiske årsaker ikke alle menigheter som vil tillate det.