Kirkelig struktur

Frikirken består av lokale menigheter ledet av ordinerte eldste. Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Regionalt er menighetene samlet i fire presbyterier (tilsynsområder). Synodestyret er valgt av synoden og leder kirkesamfunnet. Frikirkens hovedkontor tar seg av felles satsingsområder og felles administrative oppgaver. 

På denne siden finner du informasjon om disse elementene i Frikirkens oppbygging:

  • Menigheter 
  • Presbyterier 
  • Synoden
  • Synodestyret 
  • Synoderådet
     

Synoden har opprettet et eget hovedkontor for kirkesamfunnet, som server menighetene og synodestyret. 

Medarbeiderne ved Frikirkens hovedkontor
Frikirkens råd og utvalg

Menigheter

 

Menighetsmøtet

Menighetsmøtet er menighetens øverste beslutningsorgan og består av alle medlemmer med stemmerett.

Eldsterådet

Eldsterådet er menighetens styre og utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentforvaltning og sjelesorg, planlegging av menighetens virksomhet og har tilsyn med virkegrenene og godkjenner ledere. Eldsterådets myndighetsområde begrenses av de saker som avgjøres i diakonråd, menighetsråd og menighetsmøte.

Diakonrådet

Diakonrådet har ansvar for menighetens omsorgsarbeid, og for praktisk tilretteleggelse for menighetens aktivitet.

Menighetsråd

Sammen utgjør elsterådet og diakonrådet menighetsrådet.

Oversikt over Frikirkens menigheter

presbyteriekart-frikirken-2017-iau-01

Synodestyret

Synodestyret leder kirkesamfunnet. Det har sju medlemmer som velges av det ordinære synodemøtet. Lederen velges blant kirkens ordinerte. Nestlederen og ett styremedlem velges blant forstanderne, de øvrige styremedlemmene blant de eldste. Det velges to varamenn for forstanderne og tre varamenn for de eldste. Valgene gjelder for tre år.

Synodestyrets protokoller
 

Synoderådet

Synoderådet er synodens læreorgan. Det behandler læresaker oversendt av synoden eller synodestyret, og fatter endelig beslutning. Synoderådet består av ordinerte i synodestyret og representanter fra hvert presbyterium. Synodelederen leder synoderådet og innkaller dette etter behov og minst én gang hver synodeperiode.

Frikirkens råd og utvalg

Synodens leder