Sak 13 Kollektiv utmeldelse  

Saken fremmes av presbyteriestyret i Østre presbyterium

Saken har flere prinsipielle sider, og berører vår kirkeordning selv om den ikke nødvendigvis medfører forfatningsendringer. Synodestyret vil derfor sende saken til menighetsbehandling, slik at de som ønsker å uttale seg får mulighet til dette. 

 

Vi forstår styret i Østre slik at de ønsker en gjennomgang og vurdering av vedtaket fra Synoden 1995, som avviste muligheten for kollektiv utmelding. Kan det være tjenlig å åpne for kollektiv utmeldelse for en hel menighet, under noen tydelige kriterier, enten som fast ordning eller som en overgangsordning i en tid der vi lander ulikt i et teologisk veiskille? 
 

Synoden 1995 behandlet i sak 10, spørsmålet om menighetenes eiendomsrett og retten til kollektiv utmeldelse. En enstemmig synode vedtok at lokalmenigheten eier sine kirkebygg og andre eiendommer, og har full råderett over disse. Samtidig avviste Synoden, på prinsipielt grunnlag, en menighets rett til kollektiv utmelding, med 115 stemmer. 26 stemte mot, og en blankt. Det har skjedd mye i norsk kirkeliv siden 1995, kirkesamfunnet har endret forfatningen på flere punkter, og vi har fått en ny lov for tros- og livssynssamfunn. Synodestyret støtter derfor Østre presbyteriums ønske om å ta saken opp på nytt. 

 

Reglement for kollektiv utmeldelse 

  1. Et kvalifisert flertall (2/3) i eldsterådet må anbefale utmeldelse for menighetsmøtet. 

  1. Saksdokument til menighetsmøtet forberedes i samarbeid med tilsynsmannen. 

  1. Menighetsmøtet må stemme for utmeldelse på 2 påfølgende menighetsmøter med minst 3 måneders mellomrom.  

  1. Første møte krever ¾ flertall for utmeldelse for at andre menighetsmøte kan avholdes. 

  1. Andre menighetsmøte kan avholdes dersom punkt 3 oppfylles, og her kreves det 4/5 flertall for at utmeldelse kan skje. 

  1. For å være stemmeberettiget på menighetsmøtene må man ha vært medlem med stemmerett før saken ble fremmet første gang. 

  1. Medlemmer som ønsker å bli stående i Frikirken, skal tilbys overflytting til nærmeste frikirkemenighet, eller til den menighet de ønsker. 

  1. En menighet kan ikke melde seg ut av kirkesamfunnet så lenge de skylder kirkesamfunnet penger.  

  1. Alle løfter om støtte til prosjekter bortfaller fra samme dato som menigheten melder seg ut. 

 

Den endelige vedtaksformuleringen.