Sak 4 Arbeid med kultur og retning for Frikirken

Saken fremmes av synodestyret

Saken handler om hvem vi er, og hva slags kultur vi ønsker å bygge i Frikirken de neste årene. Synodestyret sender saken til menighetsbehandling for å få en bred samtale om dette i kirkesamfunnet. 

 

Synodestyret mener at vi med fordel kan fortsette å arbeide med nåværende målplan lokalt, regionalt og nasjonalt. Samtidig mener vi det er nødvendig at vi bevisstgjør oss selv på hva som kjennetegner oss og alt det vi gjør som kirke. Med dette dokumentet ønsker vi derfor å øke bevisstheten på hvem vi er, og å gi retning for arbeidet fremover. 
 

Synoden 2022 gjorde følgende vedtak i sak 1 om Mål og strategi 2021 - 2024: 

1. Synoden takker synodestyret for å peke på resultater og utfordringer i vårt arbeid for å nå målene i kirkesamfunnets felles målplan. Synoden tar rapporten til orientering.  

2. Synoden oppfordrer alle Frikirkens menigheter til å velge seg ett prioritert mål fra hver av de tre overskriftene «Jesus i hverdagen», «Jesus til nye generasjoner» og «Jesus til nye mennesker», som gis særlig fokus frem mot synodemøtet i 2024.  

3. Synodestyret bes forberede en revidert målplan til menighetsbehandling før synoden i 2024.  

4. Synoden kjenner på en nød over at vårt kirkesamfunn ikke vokser. Vi utfordrer hverandre til bønn om å bli inspirert til en evangeliserende livsstil. 

Denne saken er en oppfølging av punkt 3 og 4.  
 

Komiteens kommentarer 
Benkeforslag 
 

Den endelige vedtaksformuleringen.