Sak 6 Protokoll fra synoderåd

Saken fremmes av synodestyret

Synoderådet har behandlet tre dokumenter som omhandler Frikirkens lære. Disse skal sendes til menighetsmøtet for behandling, og deretter behandles på synodemøtet. Synoden kan ikke revidere dokumentene, men skal enten godkjenne synoderådets vedtak eller underkjenne det. Om synodemøtet underkjenner synoderådets vedtak, sendes dokumentene tilbake til ny behandling i synoderådet i neste periode. Synoderådet gjør endelig vedtak. 

 

Synoden 2022 ba synodestyret arbeide med dialog, utarbeide en helhetlig samlivsteologi og vurdere om samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.
I tillegg har synodestyret på eget initiativ bedt teologisk fagråd revidere vår Skriftssynserklæring. 
Synodestyret ønsker en avklaring av hva som er Frikirkens samlivsteologiske ståsted, og hvordan Frikirken skal forholde seg til samlivsteologiske uenigheter fremover. I tillegg ønsker synodestyret en oppdatert Skriftssynserklæring som kan kommunisere bedre i vår tid. Denne saken er utarbeidet av teologisk fagråd, uavhengig av de to andre sakene. De fremmes under samme saksnummer fordi de alle hører til protokollen fra synoderådet.

Synoden 2022 ba synodestyret arbeide med dialog, utarbeide en helhetlig samlivsteologi og vurdere om samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.

I tillegg ønsket synodestyret en oppdatert Skriftsynserklæring som kan kommunisere bedre i vår tid. Denne saken er utarbeidet av teologisk fagråd, uavhengig av de to andre sakene.

Vedtak fra synoden 2022 
Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som godt utredet i dokumentene fra teologisk fagråd i 2014 – 2017, men ser like fullt behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk. Synoden mener den pågående samlivsdebatten i vår kirke er lite fruktbar, og ønsker i stedet en dialog hvor det er mulig å forstå hva som forener oss og hva som skiller oss.  
Vi ber synodestyret lage gode rammer for denne dialogen som sikrer at alle får si sin mening og at det skjer på en slik måte at det ikke skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære. For å hjelpe dialogen rundt spørsmålet om likekjønnet samliv, ber synoden synodestyret om å få utarbeidet et dialogskrift, et hefte som presenterer de ulike synene. Presentasjonene må ha lik form, være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike synene lett kan sammenlignes. Representanter for de ulike synene må ta del i arbeidet med å presentere sitt syn.  
 
Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å:  
• utarbeide en helhetlig samlivsteologi  
• drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor?  
Utvalget bør bestå av:  
• minimum to teologer  
• ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse  
• inneholde minst en person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted  
 
Dialog skal vektlegges som metode i dette arbeidet. Resultat av utvalgets arbeid framlegges for synoderådet høsten 2023. Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære. 

Synoden ber også synodestyret sørge for at det utarbeides en veileder for hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar mennesker som, frivillig eller ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+.  
Synoden ber synodestyret i samarbeid med FriBU arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe foreldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet. 

 
Synoderådet har behandlet de dokumentene som omhandler lærespørsmål. 

Vedleggene fra Oslo Vestre og Treungen (06-01), og fra mindretallet (07-01), er for synodens bakgrunn, og er ikke realitetsbehandlet av verken synodestyret, menighetene, eller synoderådet. 

Synoderådets protokoller
Synoderådets protokoll 17.-18. november 2023
Synoderådets protokoll 5.-8. februar 2024

Vedlegg
03-01 Revidert Skriftsynserklæring 
04-01 Dokument fra arbeidsgruppe - Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap 
05-01 Er samlivsteologi et bekjennelsesspørsmål  

06-01 Vedtak fra Oslo Vestre Frikirke og Treungen Frikyrkje 
07-01 Mindretallets kommentar til utvalgets arbeid med likekjønnet samliv. 

Den endelige vedtaksformuleringen.